Forretningsbetingelser - Octokom

Forretningsbetingelser

1. Generelt

1.1. octokom er et web- og onlinebureau, hvis primære opgave er; at synliggøre kunderne på nettet. octokom udarbejder hjemmesider og webshops – ligesom octokom efterfølgende tilbyder kunden bistand med eksempelvis; vedligeholdelse af hjemmesider.

2. Aftalens indgåelse

2.1. Tilbud fra octokom er gældende i 30 dage fra afgivelsen, medmindre andet skriftligt fremgår af tilbuddet.

2.2. Aftalen mellem parterne indgås skriftligt, enten ved en underskrevet kontrakt eller via emailkorrespondance. Aftalen anses tillige for indgået, såfremt Kunden indbetaler første rate af ordren.

2.3. Kunden er forpligtet til at levere alt relevant materiale til brug for webhotellet, herunder til udarbejdelse af hjemmesiden senest 14 dage efter aftalens indgåelse, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

2.4. octokom forbeholder sig ret til at oprette en midlertidig hjemmeside, såfremt relevant materiale ikke er fremsendt i overensstemmelse med fristen i pkt. 2.3. Der ydes herefter 14 arbejdsdage fra faktureringsdato til eventuelle rettelser af grafik eller opsætning.

2.5. octokom forbeholder sig ret til at frasige sig hele eller dele af en opgave, hvis den mod forventning viser sig for omfangsrig. I dette tilfælde vil Kunden ikke blive faktureret eller alene blive faktureret forholdsmæssigt for den del af opgaven, som octokom har påtaget sig.

2.6. Ved aftalens indgåelse forpligter Kunden sig til at oplyse korrekt; navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nr., samt emailadresse, hvis en sådan haves. octokom behandler samtlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse gældende dansk ret, samt i overensstemmelse med instruks fra Kunden.

2.7. octokom forbeholder sig ret til at bruge de efter punkt 2.6 afgivne oplysninger til udarbejdelse af statistikker. octokom er berettiget til at videregive krævede oplysninger til officielle navnemyndigheder, fx DK Hostmaster.

2.8. Aftaleperioden fremgår af indgåede aftale mellem octokom og Kunden i bilag 1 ”opgavebeskrivelse” til samarbejdsaftalen under punktet ”betingelser”.

2A. Fuldmagter

2A.1. Ingen selvstændig person/selskab, såsom; agent, repræsentant eller mægler kan afgive bindende erklæring på octokoms vegne. En sådan erklæring er således ugyldig, medmindre octokom skriftligt afgiver accept om tiltrædelse af erklæringen.

3. Produktet

3.1. octokom leverer hjemmesider og webshops baseret på WordPress CMS, samt webshopmodulet WooCommerce. octokom opsætter og tilretter plugins og tema således, at Kunden får et færdigt produkt, der er klar til brug, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

3.2. octokom bistår Kunden med vejledning vedrørende visualitet i produktet, således at designet matcher Kundens eksisterende grafiske designlinje eller udvikles efter aftale med Kunden, jf. pkt. 5.1 og bilag 1 til aftale vedrørende leverancer fra octokom ApS.

3.2.1. octokom tilpasser hjemmesidens layout ud fra det enkelte temas funktionalitet. octokom udarbejder ikke et design fra bunden, medmindre det skriftligt er aftalt. Temaets funktionalitet for udseende afgrænser hvilke muligheder, der foreligger vedrørende design hjemmesiden. Såfremt Kunden ønsker funktionalitet eller tilpas i en sådan grad, at specialkodning er påkrævet, anses det for at være uden for tilbuddet. I tilfælde, hvor der er behov for specialkodning, vil dette blive faktureret særskilt efter skriftlig aftale med Kunden.

3.2.2. Det af Kunden ønskede visuelle layout udspecificeres i indledningsvist i samråd med octokom, herefter fraviges den aftale grafiske designlinje ikke. Har Kunden konkrete udbedringsønsker til designet, kan Kunden fremkomme med disse, når Kunden har produktet til korrektur, jf. pkt. 5.1.

3.3. octokom’s løsninger indebærer de funktionaliteter og muligheder som WordPress CMS, WooCommerce og det enkelte tema giver mulighed for. Såfremt der ønskes funktionalitet, som standarderne ikke inkluderer vil det være at betragte som arbejde uden for standardaftalen.

3.3.1. Ønsker Kunden funktionalitet udført, der går ud over standardaftalen, vil octokom afklare, hvorvidt funktionaliteten kan leveres. Det udførte ekstraarbejde i forbindelse hermed faktureres direkte til Kunden.

3.4. Såfremt der skal benyttes tredjepartssystemer, eksempelvis plugins udviklet af andre for at kunne levere det ønskede produkt, kan det ikke garanteres, at disse plugins er kompatible med det resterende system, samt at det lever fuldt op til Kundens ønsker og forventninger. Beskrivelsen af pluginnet fremsendes således, at Kunden har mulighed for, at læse om det lever op til kravene. octokom står ikke til ansvar for eksterne plugins. Til tider er eksterne plugins på engelsk, oversættelsen af disse er uden for tilbuddet og faktureres særskilt efter gældende timesats.

3.5. Hjemmesiderne er funktionelle på gængse nyere enheder som er 2 år eller nyere, samt seneste version af browsere, som driftes. Internet Explorer vil derfor ikke være understøttet som standard.

3.6. Det er ikke muligt for octokom, at garantere en vis hastighed på hjemmesiden. En sådan hastighed afhænger af mange faktorer heriblandt; Kundens materiale, ønskede ekstra plugins, samt hastigheden på webhotel.

4. Reklamation

4.1. octokom yder 14 dages reklamationsret, hvor Kunden har mulighed for at påpege mulige fejl og mangler, som ønskes udbedret. Perioden for reklamationsretten påbegyndes fra overdragelse af hjemmesiden, jf. pkt. 5.1. Reklamationer indgivet efter fristens udløb faktureres særskilt efter gældende timesats.

5. Samarbejdet og processen

5.1. Processen for udarbejdelse af hjemmesider og webshops vil foregå på følgende måde.

5.1.1. Indledende dialog omkring funktionalitet, omfang, design, forretning, behov, samt eventuelle eksempler. Denne indledende dialog resultere i en opgavebeskrivelse, der vedlægges aftaleet som bilag 1. Herefter modtager Kunden en mappe, der bedes udfyldes med de materialer, som octokom skal bruge for at lave hjemmesiden såsom; menupunkter, tekster og billeder. Faseovergangen sker til næste fase, når opgavebeskrivelsen er udarbejdet, mappen med materialerne er udfyldt og sendt til octokom, samt betaling af første rate har fundet sted.

5.1.2. Hjemmesiden udarbejdes på baggrund af opgavebeskrivelsen fra den indledende dialog og de tilsendte materialer.

5.1.3. Hjemmesiden sendes til korrektion ved Kunden. Kunden korrigere sin hjemmeside ved at gennemgå opgavebeskrivelsen og uddybe ønskede ændringer skriftligt og sende dette til octokom inden 14 dage efter, at octokom har givet Kunden meddelelse om, at hjemmesiden er klar til korrektion. Der tilkommer som udgangspunkt kun Kunden én mulighed for korrektion. Yderligere korrektioner faktureres særskilt efter gældende timepris.

5.1.4. octokom udbedre herefter korrektionen og overdrager hjemmesiden til Kunden ved at oprette bruger og sende oplæringsmaterialet. octokom ligger hjemmesiden online på Kundens ønskede webhotel. Såfremt hjemmesiden er overdraget imens den stadig ligger på en testside tilbyder octokom, at hoste den i op til 30 dage uden betaling, hvorefter der faktureres for et webhotel.

5.2. Et projekt er normeret til at tage maksimalt 12 uger. De 12 uger igangsættes, når opgavebeskrivelsen er fremsendt. Skyldes en forsinkelse af projektet Kundens forhold, og har octokom rykket herfor én gang, er octokom berettiget til at overdrage hjemmesiden og dermed fremsende endelig fakturering efter udløbet af de 14 dage.

5.3. Såfremt Kunden vælger et andet webhotel/host end hos octokom’s leverandører skal octokom have fremsendt korrekt login til det valgte sted. Dette indebærer File Transfer Protocol (ftp), database, samt adgang til kontrolpanel. Ydermere påhviler det Kunden at sørge for, at hosten understøtter seneste teknologier og er opdateret således, at den udarbejdede hjemmeside kan uploades og være funktionsdygtig.

5.4. Det påhviler Kunden at levere materialer til hjemmesiden såsom; tekst og billeder, medmindre andet er skriftligt aftalt, jf. pkt. 2.3. octokom gennemgår ikke disse materialer såsom; kommentering af tekster, stavekontrol eller komprimering af billeder. octokom’s bistand vedrørende materiale til hjemmesiden vil betragtes som ekstraarbejde. Såfremt materialerne ikke modtages inden fristen i pkt. 2.3, vil der blive indsat ”lorem ipsum”-tekst, samt ”Kommer snart”-billeder.

5.5. Ved hjemmesidens overdragelse fremsendes en mail med logins til Kunden. Se herom pkt. 4.1, 5.1 og 5.3. Er der ikke modtaget gyldigt login til det webhotel, hvor hjemmesiden skal uploades til, vil hjemmesiden blive liggende på octokom’s testside indtil der sendes gyldigt login. octokom forbeholder sig retten til, at opkræve et hosting gebyr per løbende måned, indtil et gyldigt login er fremsendt, jf. dog pkt. 5.1.4.

5.6. Der er ikke indlagt fysiske møder i processen omkring udarbejdelse af opgaver, hjemmesider eller webshops. Såfremt Kunden har et krav omkring at mødes, vil det blive gjort efter gældende timepris med mindre andet er skriftligt aftalt.

5.7. Diverse opgaver såsom; grafisk, installering af plugins og andet webarbejde vil også foregå med de 4 faser, der er beskrevet i pkt. 5.1.1. til 5.1.4.

6. Domænenavn

6.1. Det er Kundens ansvar, at sikre sig et lovligt domænenavn til brug for hjemmesiden. Har Kunden ikke sikret sig et domænenavn, kan octokom efter aftale bistå Kunden med registrering af et domænenavn til brug for den/de aktuelle eller fremtidige hjemmeside(r). octokom medvirker da alene som formidler (fuldmægtig) i forbindelse med erhvervelsen og opretholdelsen, mens selve registreringen og brugen af domænet sker på Kundens ansvar og i henhold til de gældende vilkår hos navnemyndigheden/udbyderen af domænet. Det er Kundens ansvar efterfølgende, at afholde vedligeholdelsesafgift mv. til udbyderen (fx DK Hostmaster) for opretholdelse af domænet.

6.2. Det tilstræbes, at octokom søger om domæneregistrering hos den relevante udbyder senest to arbejdsdage efter, Kunden har indbetalt det aftalte registreringsgebyr. Kunden er selv forpligtet til at kontrollere, at registreringen har fundet sted senest 8 dage herefter. Kunden skal straks underrette octokom, hvis registrering ikke er sket.

6.3. Domænenavne registreres efter først til mølle-princippet. octokom kan således ikke gøres ansvarlig, hvis et ønsket domæne ikke kan registreres, fordi det er optaget af tredjemand. Det påhviler herefter selv Kunden at afklare, hvorvidt domænet kan tildeles Kunden af Domæneklagenævnet.

7. Aktivering af webhotel

7.1. Den af octokom udarbejdede hjemmeside hostes indledningsvis på en testserver. Aktivering sker ved Kundens godkendelse af designet. Ved aktivering vil det domænenavn, Kunden har valgt, pege til den pågældende hjemmeside.

8. Ophavsret

8.1. Efter overdragelse af hjemmesiden tilfalder den fulde brugsret over hjemmesiden Kunden.

8.2. Alle immaterielle rettigheder, ud over dem Kunden har leveret, er octokom’s ejendom. octokom må til en hver tid benytte komponenterne i andre kommercielle såvel som nonkommercielle sammenhænge.

9. Ansvarfraskrivelse

9.1. octokom kan ikke pålægges ansvar for det af Kunden tilsendte materiale. Det er således Kundens eget ansvar at sørge for, at materialet overholder gældende lovgivning om ophavsret, og at Kunden er berettiget til at bruge materialet.

9.2. octokom kan ikke drages til ansvar i noget tilfælde for indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab, følgeskader og/eller avancetab som Kunden måtte lide som følge af Kundens misligholdelse af sine forpligtelser over for tredjemand, samt tab, der kan henføres til mistede eller ændrede data og omsætning.

9.3. Kundens erstatningskrav over for octokom kan under ingen omstændigheder overstige summen af projektets samlede pris.

9.4. octokom kan ikke drages til ansvar, såfremt Kundens hjemmeside eller webshop har nedetid som følge af hosting eller fejl og problemer med WordPress, temaer og de tilhørende plugins.

9.5. Såfremt en hjemmeside eller webshop lavet af octokom skal lanceres og erstattes med det eksisterende indhold på et webhotel kan octokom ikke drages til ansvar for fejl eller nedtid. Ydermere kan der opstå nedetid i forbindelse med redigeringer af domæner eller ændringer i Domain Name Systems (DNS), hvilket octokom ej heller kan stilles til ansvar for.

9.6. Såfremt octokom har fået til opgave, at udbedre fejl, lave nye ting eller generelle ændringer på en hjemmeside eller webshop, kan octokom ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl såsom; kompatibilitets problemer med plugins eller browsere. Det påhviler Kunden at have relevante backups.

9.7. octokom kan ikke drages til ansvar ved faldende placeringer på søgemaskiner såsom; Google ved udarbejdelse af en ny hjemmeside eller webshop, samt implementeringen/lanceringen heraf hverken før, under eller efter.

9.8. octokom kan ikke drages til ansvar, såfremt hjemmesiden hackes eller anden uautoriseret brug af hjemmesiden finder sted.

10. Hosting

10.1. octokom tilbyder ikke hostning til kunden. octokom har indgået aftale med leverandører, der kan påtage sig hosting-opgaven, såfremt kunden ønsker dette.

10.2. octokom kan ikke pålægges ansvar for fejl og mangler, som resultat af leverandører og tredjemands services o.l.

11. Vedligeholdelse

11.1. octokom hjælper Kunden med at vedligeholde hjemmesiden således, at den er opdateret. Ydermere indbefatter aftalen, at Kunden kan modtage support over telefon og mail ved spørgsmål omkring deres hjemmeside, samt indsende rettelser til ændring af tekster og billeder på eksisterende sider. Det er en forudsætning, at Kunden har købt et 12 timers klippekort.

11.2. octokom hjælper med at ændre Kundens tekster og billeder på eksisterende sider. Kunden fremsender rettelserne til octokom på mail med det nye materiale. octokom ændre ikke i hjemmesidens opsætning, indstillinger, layout, menustruktur eller opretter nye sider. Ændring og oprettelse af produkter og produktkategorier er ej heller inkluderet.

11.3. Opdatering af plugins, WordPress og temaer opdateres jævnligt til seneste tilgængelige version, så længe der ikke opstår kompatibilitetsproblemer. Såfremt en opdatering af et plugin ikke er kompatibelt med den resterende hjemmeside, opdateres denne ikke.

11.4. Det primære ansvar for hjemmesiden påhviler altid Kunden, men octokom bestræber sig på, at afhjælpe eventuelle problemer, samt at vejlede Kunden.

11.5. octokom bestræber sig på at udbedre eventuelle fejl forårsaget af Kunden eller eventuel hacking på hjemmesiden, men er ikke forpligtet hertil. Udbedring af fejl forårsaget af Kunden faktureres særskilt.

11.6. I forlængelse af pkt. 11.5 bestræber octokom sig på, at udbedre eventuelle fejl forårsaget af tredjepart, herunder personer, plugins og services, men er ikke forpligtet hertil. Udbedring af fejl forårsaget af tredjepart faktureres særskilt.

12. Betaling

12.1 Faktura vil blive faktureret med 8 dages betalingsfrist.

12.2. Betaling for octokom ydelser i forbindelse med hjemmeside eller webshop sker i 3 rater, når projektet overstiger 50.000 kr. Raterne er som udgangspunkt opdelt med følgende fordeling: 50%, 35% og 15%.

12.2.1. Første rate faktureres ved enten mundtlig eller underskrivelse af aftale

12.2.2. Efterfølgende rater forfalder jf. milstones i punkt 5.1.2.

12.3. Betaling af samarbejdsaftaler (klippekort) skal forudbetales, jf. pkt. 13.2.

12.4. Ved octokom’s fakturering for medier, jf. pkt. 12.3. skal betaling ske forud til octokom. Kopi af faktura fremsendes til Kunden.

12.5. Alt arbejde fra octokom vil først blive igangsat, når betaling af første rate for arbejdet er modtaget, jf. pkt. 12.2.1.

12.6. Kunden kan efter overdragelse af hjemmesiden tilkøbe 12 timers klippekort, jf. 11.1.

12.7. Ekstra arbejde faktureres ved følgende priser:

12.7.1. Standard webudvikling såsom; WordPress arbejde, HTML og CSS, samt grafik: 1.000 DKK + moms pr. time.

12.7.2. Avanceret webudvikling såsom; udarbejdelse af nye moduler og PHP-kodning: 1.250 DKK + moms pr. time.

12.8. Såfremt der ikke sker rettidig betaling, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker, samt en rentetilskrivning på 2 % pr. påbegyndt måned. Herefter sker sædvanlig inddrivelse af fordringen efter inkassolovgivningens regler.

12.9. Manglende rettidig betaling af fakturaen betragtes som væsentlig misligholdelse, hvorved octokom har ret til at indstille arbejdet for Kunden og kræve eventuelt tilgodehavende betalt – herunder anden rate af betalingen, jf. pkt. 12.2.2.

13. Bindingsperiode samt opsigelse

13.1. Der er som udgangspunkt ingen bindingsperiode for de løbende samarbejdsaftaler, medmindre andet skriftligt er aftalt, dog ydes der ikke refundering for ikke anvendte klip, jf. pkt. 12.8.

13.2. Opsigelse skal ske skriftligt til [email protected] for frigørende virkning

14. Andet

14.1. octokom er berettiget til at bruge et projekt som reference og i salgs- og markedsføringsøjemed.

15. Ændringer

15.1. octokom er berettiget til at ændre i forretningsbetingelserne såfremt, at der opstår ændringer i markedsforhold eller andet. Såfremt betingelserne ændres vil Kunden blive informeret om dette.

16. Adresseændringer og andre ændringer i kundens forhold

16.1. Såfremt Kunden flytter, eller de oprindeligt afgivne oplysninger, herunder fx telefonnummer eller emailadresse, af anden grund ændres, skal Kunden straks give octokom skriftlig besked herom.

16.2. Kunden forpligter sig til at informere octokom skriftligt pr. mail [email protected] eller ved anbefalet brev om en eventuel udmeldelse fra en brancheforening, som medfører, at brancheforeningens logo ikke må fremtræde på Kundens hjemmeside. Dette skal senest ske fem arbejdsdage før udmeldelsen fra brancheforeningen træder i kraft. Hvis dette ikke overholdes, frasiger octokom sig ethvert ansvar i denne forbindelse.

17. Force majeure

17.1. octokom er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af octokom’s forpligtelser, såfremt octokom kan godtgøre, at dette skyldes en hindring udenfor octokom’s kontrol såsom, men ikke begrænset til; krig, krigslignende situationer, brand, naturkatastrofer, strejker, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder, samt kritisk sygdom eller dødsfald blandt nøglepersoner.

17.2. I tilfælde af force majeure er octokom berettiget til, at forlænge leveringstiden, med et tidsrum svarende til den tid force majeure tilfældet varer, eller at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, medmindre octokom forinden har hævet denne. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

18. Værneting

18.1. Eventuelle tvister og uoverensstemmelser vil blive afgjort efter danske ret med værneting i Aalborg retskreds, med Aalborg Byret som første instans.